Mitt resultat om Sverige har en klimatskuld

Utifrån den undersökning jag har gjort från olika miljöorganisationer och miljöinvolverade personer, har jag kommit fram till att Sverige på sätt och vis har en klimatskuld eftersom det har varit olika miljöföroreningar i landet som har behandlats passivt. Å andra sidan upplever jag att Sverige är ett land som till stor del har värnat om miljön på olika sätt genom att ständigt utveckla och sprida nya tekniker globalt. Men det är svårt för Sverige att växa inom miljötekniken, vilket tyder på att landet har en stark vilja i att värna om miljön, men hindras av landets ekonomi som inte räcker till. Sammanfattningsvis anser jag att det som gör att landet har stora andelar av utsläpp är på grund av stagnationen av miljöteknikens utveckling.

På diagrammet nedan, från Naturvårdsverket kan man se att Sverige ändå har en relativ jämn andel av utsläpp i jämförelse med andra länder i världen. Det var en ökad andel av utsläpp i början på 90-talet i Sverige och från år 2009 och 2011 började det att minska med utsläppen fram till år 2013.

Globaluppvärmning diagram

Ett exempel på ett innovativt och framgångsrikt miljöföretag, som jag vill ta upp, är företaget Absolicon. Nedan kan ni läsa mer om företaget:

Absolicon är ett företag med produkten koncentrerad solfångare och grundaren heter Joakim Byström. Byström menar att det finns liv på jorden tack vare solen och att en förändring av världens energiförsörjning är nödvändig och anser att koncentrerad solfångare är en del av lösningen till fortsatt livskraft och en hållbar miljöutveckling i världen. Man satsar på att gå helt från fossila bränslen till ren solenergi. Solinstrålningen som träffar jordens yta under en timme räcker för att täcka hela världens energibehov under ett år.

Combining solar photovoltaic-panels and food-crops for optimizing land use:

Absolicon har unik teknik, grundad på tjugo år av forskning, för att utvinna energi i olika former genom koncentrerade solfångare. Koncentratorer möjliggör kostnader för tillverkning och installation samtidigt som systemet ger ett högt energiutbyte i form av solvärme, solel, solkyla, solhetta och solånga.

Byströms vision är att Absolicon ska vara en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem hävdar Byström att det ska generera förnyelsebar energi i olika former som ska bidra till att lösa världens energiproblem.

Några verksamheter i världen som har investerat i olika produkter från Absolicon är:

 • AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

Absolicon har installerat, tillsammans med Stiftelsen på universitetet, koncentrerad solenergi i ett EU-projekt, år 2014, under programmet ”Research for the benefit of SMEs” (http://cpvrankine.aua.gr/) Det installerade systemtet ORC turbin omvandlar värme till el

 • OURNESE HOSPITAL

På uppdrag av regionala sjukhusmyndigheten levererar Absolicon 127 m22 solfångare för att driva en solkylemaskin och värma varmvatten på sjukhuset. Systemet gör att värmen omvandlas till solkyla och blev installerat år 2015.

 • PILOTANLÄGGNING FÖR ÅNGA I ENERGIPARKEN

I samarbete med Alfa Laval, Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö AB (HEMAB) uppför Absolicon en pilotanläggning för produktion av solånga. Produktionen från anläggningen matades in på fjärrvärmenätet i Härnösand hösten år 2016

Mitt slutliga resultat

Jag har kommit fram till att, istället för att påpeka att Sverige eller något annat i-land har en klimatskuld, tycker jag att man ska ha ett sikte på dem andra u-ländernas regeringar. Om vi i Sverige eller ett annat land ska hjälpa dem fattiga länderna, tycker jag att dem stora organisationerna som EU och FN ska ha en bättre översyn på vart dem ekonomiska hjälpmedlen går till, i det här fallet till olika livsutrusningar där många u-länder har brist på. Dessutom tycker jag inte man ska kräva att andra i-länder ska stödja i form av pengar eller fadderskap till olika miljöorganisationer, utan dessa organisationer bör istället ta ställning till hur de ska handskas med olika politiker eller regeringar i u-länderna. Således blir det viktigt att u-länderna följs upp för en bättre struktur och så att vi alla följer samma spår och får en sammanhängande vårdnad av miljön i världen.

 

 :

Annonser
Publicerat i Globaluppvärmning och dess påverkan | Lämna en kommentar

Resultat och framtida planeringar samt lösningar   

Nature nerd, tree hugger, almost Jainist: that's me:

På en rapport av WWF och Cleantech Group beskrivs det att Sverige hamnar i toppskiktet i en ny global rankning av hur bra olika länder är på att främja miljöinnovation. Bäst i världen är Danmark, följt av Israel, Sverige, Finland och USA. De nämnda länderna förutom USA, är länder med små ekonomier som är ledande i innovativ miljöteknik men samtidigt långt ifrån övergången till tillväxtföretag. Enligt Stefan Henningson, ansvarig för klimatinnovationer på WWF, krävs det att man satsar på att få ut innovationer på marknaden genom att samarbeta med stora ekonomierna och därmed växa och lösa miljöproblem. Kina har denna styrka som är en viktig strategisk samarbetspartner för många länder som har behovet av att växa inom miljöteknikområdet.

För att kunna lösa miljösituationen har WWF tagit upp de punkter som dem anser har störst inverkan för att kunna åtgärda situationen, dessa är:

 • Minska våra klimatpåverkan genom att utesluta gaser såsom kol, olja och gaser och vi istället använda oss av miljövänligare värme som kärnkraft och solenergi etc.
 • Vi behöver fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050
 • Stoppa den ohållbara trädfällningen av jordens skogar samt skapa ett klimatanpassat jordbruk och därmed höja upptaget av koldioxid. Ett exempel är om man planterar mer träd för att suga upp vattnet från nederbörd etc. Och således hindra jorden till att omvandlas till sand vilket inte ger någon nytta för ekosystemet.
 • Ny teknik för framträdande energieffektivisering och förnybar energi. Enligt WWFs rapport är det möjligt att framställa förnybar energi till 2050 främst med implementering och kommersialisering av tillgängliga innovationer. Med hjälp av den kan man lösa klimatutmaningen som tex stålindustrins utsläpp och tunga transporter.

Beslutet på rapporten som WWF uppmanar om, kan Sverige enligt den klara hela vår energiförsörjning av bostäder, transport och industri med enbart förnyelsebarenergi om hållbar energi. Förutom bättre energikällor är det även en effektivare förbrukning såsom energieffektivare hus och belysning men också en hållbarare livsstil där vi från rikare länder kan ändra beteenden utan att offra vår livskvalitet. Dessutom får flera miljarder människor från utvecklingsländer en ny utbyggd och säker tillgång till ren energi.

Även EU har tagit fram lösningar och framtidsplaner som ska gynna miljön i världen. EU har ett miljökrav som bland annat är ett utav de strängaste i världen. Kraven är att miljöpolitiken ska bidra till en grönare  ekonomi, skydda naturen och värna om människors hälsa och livskvalitet.

 • Gröntillväxt: innebär att ta fram helhetsstrategier där insatser för miljöskydd och EU:s internationella konkurrenskraft ska samverka. Därmed kan miljöpolitiken bidra till att skapa jobb och stimulera investeringar genom att skapa miljöinnovationer. Detta kan både stärka EU:s konkurrenskraft och förbättra människors livskvalitet, dock krävs det rättvisa regler för att utföra detta.
 • Naturskydd: EU arbetar för att skydda våra naturtillgångar och stoppa förlusten av hotade arter och livsmiljöer. EU har då skapat ett nätverk vid namnet Natura 2000 som är uppbyggt av 26000 naturskyddsområden som nästan täcker 20% av EU:s yta. Där kan människor bedriva hållbar verksamhet i samspel med sällsynta och känsliga arter och livsmiljöer.
 • Människors hälsa och välbefinnande

EU ska skydda människor från miljöbelastningar och hälsorisker genom att:

 1. Garantera säkert dricksvatten och badvatten
 2. Förbättra luftkvaliteten och minska bullret
 3. Minska eller förbjuda farliga kemikalier

Globala utmaningar: EU är en global aktör och spelar en nyckelroll i det internationella arbetet för en hållbar utveckling i hela världen. Eftersom jordens befolkning fortsätter att öka och fler än någonsin flyttar in till städerna blir de globala miljöproblemen alltmer akuta. EU har då tagit ställning till att luft, vatten och hav förblir rena, mark- och ekosystem används på ett hållbart sätt och att klimatförändringarna hålls på en hanterbar nivå.

Publicerat i Globaluppvärmning och dess påverkan | Lämna en kommentar

Har Sverige en klimatskuld? 

Support Wind, Solar and Energy leadership and independence --- Resist and Fight against attempts at a resurgence of Big Oil and Coal, and the attacks against clean, alternative energy under Trump and his evil empire (his "so-called Administration").:

 

Utifrån olika miljöinvolverade personer med olika bakgrunder från olika organisationer, har dessa personer diskuterat om Sverige har en klimatskuld. Vissa av dem anser att landet har en klimatskuld och andra inte, nedan får ni en inblick på vad personerna har kommit fram till.

Jonas Hellman, grundare i företaget United Minds, hävdar att Sverige inte har en klimatskuld då han jämför det med Indien som har kraftiga växthusutsläpp och invånarna där har svårare livsförhållanden på grund av detta. Hellman menar att istället för att skänka pengar till U-länder för att stödja ländernas miljösituationer, ska man uppmuntra dem till en positiv utveckling som i det här fallet för Indien, att förbättra elnätet samt att öka elproduktionen. Dessutom bör vägarna utvecklas och kollektivtrafik byggas ut för att minska utsläppen av avgaser i landet och därmed generera till en mer hälsosam miljö.

Däremot Miljöpartiet, anser att vi har en klimatskuld då medlemmarna i partiet hävdar att Sverige har haft stora utsläpp av växthusgaser och på grund av det ska vi betala ett klimatskadestånd eller klimatbistånd till den fattiga delen av världen.

Profit over people and our earth..our only home, we have surely lost the way:

 

Vidare enligt ekonomihandbokens sida, diskuteras att Sverige har en klimatskuld där svenska företag har varit i förstörande av kolkraft i Tyskland genom att ha investerat och flyttat produktionen dit. Dessutom, via en undersökning, kan man inte se svenskens verkliga klimatpåverkan genom de importerade varor vi konsumerar, inte heller utsläppen från sjö- eller flygtrafik. Man har då konstaterat att Sverige inte är ett föregångsland eftersom mycket av växthusgasutsläppen förflyttas till andra länder i världen samt att det även importeras gaser till Sverige för produktion. Sverige, liksom för alla andra västländer, är att den produktion vi flyttar till Kina och andra nya i-länder i Asien inte löser problemet med växthusgaserna. En mening som lyder på sidan är:”…Sverige är inte en föregångare, utan ett bra exempel på ett land som i klimatfrågan varit passivt i 20-årstid…” På diagrammet nedan kan man se hur utsläppen har utvecklats:

 

14.6 Koldioxidutsläpp och BNP i Sverige (1960=100).

Källa: Världsbanken, WDI Online 2011.

 

Ett påstående enligt professorn Mikael Hoel:…”om inte de industrialiserade länderna börjar ta ansvar för den skada de har orsakat, kommer utvecklingsländerna aldrig följa efter…” Professorerna Mikael Hoel och Rikard Warlenius menar på att Sverige har en klimatskuld och hävdar att Sverige bör ta ansvar för världen genom att medverka ekonomiskt för klimatutvecklingen då Sverige tidigare och i dagens läge har stora utsläpp av växthusgaser. För professorerna har Sveriges framgång av minskad utsläpp ingen större betydelse och anser därför att landet istället ska bidra med stöd för klimatförändringen till övriga världen.

En annan undersökning från Klimatupplysningen visar det sig att Sverige inte har någon klimatskuld eftersom de beskriver om att Sverige inte är med på listan för den globala uppvärmningen gentemot andra länder med stora utsläpp. Det innebär att landet har en så liten påverkan som inte alls drabbar jorden negativt. En utav anledningarna är utvecklingen av elproduktionen som är helt koldioxidfri.

 

Publicerat i Globaluppvärmning och dess påverkan | Lämna en kommentar

Mänsklig påverkan av klimatförändringen och dess effekter

Enligt WWF visar en undersökning på att ca 80% av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid. Nedan kan man se hur klimatförändringar skapas av koldioxidutsläpp från olika mänskliga påverkan såsom: rika länder, kolkraft, elproduktion, industrier, transport och drivmedel, skogs- och jordbruk samt börsen.

Världens rikaste länder, bland annat G8 länderna, (USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland), har en stor inverkan till dem mesta koldioxidutsläppen i världen. Även Kina har under de senaste 20 åren blivit världens största land med växthusgasutsläpp då det tidigare har varit ett land med låga utsläpp.

Kolkraft står för 20% av den globala elproduktionen men är skyldig till 70% av alla utsläpp från elproduktionen. Det är den energikälla som har högst utsläppsintensitet och den borde stoppas snarast möjligt i Sverige, EU och i övriga världen. Även olika typer av gaskrafter är skadliga där skiffergas har använts för elproduktion.

Vid produktionen av el har man satsat på att använda sig mer av kraftproduktion och därmed gjort investeringar i detta. Detta genererar till en mer miljövänligare elproduktion än kol, olja, gas och kärnkraft. Förändringen är dock långsam i utvecklingen och bör därför öka snabbare för att kunna hålla oss till 1,5 graders global uppvärmning då den ekonomiska resursen inte räcker till att investera i kol och gaskraft längre.

Industrierna står för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen främst genom den fossila kol, olja och gas som används till att driva industrins produktionsprocesser. Tillverkning av metaller som stål, kemiska produkter, trävaror, livsmedel, textiler, transportmedel, maskiner, elektronik, gummi och plast kräver energi som tyvärr domineras av fossila resurser globalt. När vi konsumenter handlar tillverkade produkter så innebär det att även vi bidrar till utsläppen, vi bör därför noga överväga vad som är nödvändigt att konsumera. För att kunna anpassa sig till en klimatvänlig produktion är det viktigt att industrierna omställs genom effektivisering och testas av nya fossilenergifria tillverkningsprocesser som sedan kan användas i Sverige och övriga världen.

Globalt står transporterna 1/7 del av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Men i Sverige är utsläppen 1/3 från transporterna eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar. WWF arbetar för att vi snabbt ska ställa om till mer transportsnåla samhällen där vi reser mindre och på klimatsmarta sätt. WWF vill även att godstransporter ska ske på tåg i kombination med lastbilstrafik som går på hållbara och förnybara drivmedel.

Även skogs- och jordbruket har en påverkan för klimatförändringen som står för 25% av våra utsläpp av växthusgaser främst på grund av våra stora köttkonsumtion.

Så här hänger det ihop:

Världens skogar minskar växthuseffekten genom att de binder en stor mängd koldioxid via fotosyntesen. När skogen avverkas kan den inte längre ta upp koldioxid samtidigt som allt kol den lagrat släpps ut på nytt. En av de stora drivkrafterna till avskogning är det växande behovet av betesmark och odlingsmark för djurfoder. I Europa importeras idag 97% av all soja som går till djurfoder. Det mesta hämtas från Argentina och Brasilien, som är länder med ökad avskogning. För jordbruket är den största utsläppskällan metangas som bildas genom matsmältning från bostäder.

Utifrån ekonomisystemet präglas börsen av våra pengar som förvaltas av bland annat försäkringsbolag, banker och pensionsfonder med alltför stor del i fossila kol-, olja- och gasbolag. 

Spit Roast. See What Will Happen Because Of Greed. Think Hard About The Future. http://www.openmyeyeslord.net/whenthestormisover.htm:

 

En studie från Naturvårdsverket visar hur utsläppen har varit i Sverige från år 1990 till år 2015 på diagrammet nedan. Det har då varit olika typer och mängder av utsläppen i landet vilket man kan läsa av från färgerna, med förklaringar till, på diagrammet.

Vi kan avläsa från diagrammet att markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk har varit dem mest påverkade effekterna till utsläppen och ökade även mer år 2015. Medan de lägsta utsläppen har varit avfall och utrikes transporter som även har minskat dem sista fyra åren fram till år 2015.

 

Publicerat i Globaluppvärmning och dess påverkan | Lämna en kommentar

Uppstådda konsekvenser vid klimatförändringar 

På rapporten IPCC (FNs klimatpanel), från WWF, beskrivs det att om jorden värms upp högst med en temperatur på 1,5 grader, kan natur- och djurlivet hanteras, förutsatt att vi människor håller temperaturen och inte värmer upp jorden genom olika växthusgaser där koldioxid är den främsta gasen som används. Det har då tagits ett beslut i Paris år 2015, från alla världens länder, att inte överstiga 1,5 graders globaluppvärmning.

Switzerland One of these days I'm going to someplace that looks like this!  Lake Lucerne Switzerland  Lungern, Switzerland  Blue Lake,:

Om den globala värmen överstiger 1,5 grader finns risken att många växt- och djurarter förstörs och inte överlever vilket kan påverka överlevnaden på jorden för oss människor. De konsekvenser som kan uppstå är:

 • Att det blir sämre livsmedelssäkerhet det vill säga skördarna minskar globalt vid överstigande vatten där även fiskelivet kan påverkas negativt
 • Fattiga får svårare levnadssätt där en ökning av ohälsa och sjukdomar kan ske, skördarna kan bli sämre
 • Haven blir varmare och surare. Korallreven, som har en stor inverkan för ekosystemet, kan förstöras
 • Risken för att en global glaciärsmältning är stor och kan därmed bidra till att det blir en kraftig havsnivåhöjning vilket i sin tur leder till att ekosystemet förändras och gör att försörjningsmöjligheten för människor minskar
 • En förlust av en global biologisk mångfald kan ske vilket gör att både växter och djur kan påverkas och ge katastrofala konsekvenser för människorna. Vissa hela arter kan utrotas och massförflyttningar av bestånd kan ske vilket kan bidra till ekonomiska förluster då samhället är helt beroende av friska ekosystem.
 • Arktis isar kan smälta då medeltemperaturen ökar mycket snabbare där, än planetens andra områden, vilket även där riskerar till att stora översvämningar sker och förstör djur- och näringsliv. Klimatförändringen på Arktis är redan hotat där undersökningar visar att havsisarna och snötäcket minskat med 40% från år 2012 vilket är mer än medelvärdet för dem senaste årtiondena. När Arktis havsisar smälter hotas isbjörnens och sälarnas livsmiljöer och på grund av det finns risk för att hela ekosystemet förstörs.

 

natur1.jpg

 

Publicerat i Globaluppvärmning och dess påverkan | Lämna en kommentar

Globaluppvärmning och dess påverkan

Frågan om Sverige har en klimatskuld utifrån hanteringen av miljön, diskuteras med olika åsikter av personer från olika miljöorganisationer, myndigheter och partier i Sverige. För att kunna besvara denna fråga kommer jag först att belysa detta utifrån en grundlig beskrivning vad klimatet består av, hur klimatförändringar uppstår och hur den hanteras i Sverige av olika miljöorganisationer. Utifrån det resultat jag får från undersökningen kommer jag med hjälp av den att analysera och jämföra om Sverige har en klimatskuld. Eftersom detta arbete är tidsbegränsat och det inte finns mycket utrymme för fler djupa undersökningar kommer resultatet att motsvara verkligheten relativt.  

Enligt NE och Miljöportalen är globaluppvärmning en ökad temperatur på jorden, än dess normala medeltemperatur, som värms upp utifrån skadliga växthusgasutsläpp som bildats från människors hantering av miljön samt av olika naturhändelser. Den globala uppvärmningen som uppstår är då, olika växthusgasutsläpp som ackumuleras och stannar kvar innanför atmosfären på grund av dess skadliga påverkan vilket medför till en onaturlig växthuseffekt. Dessa gasutsläpp är exempelvis koldioxid, vattenånga, metan, ozon, fossila bränslen med mera. Några av dessa gaser är livsnödvändiga och andra av dem är skadliga vilket beskrivs vidare om i texten nedan.

Den naturliga växthusgasen, såsom vattenånga av många andra naturliga gaser, är livsnödvändig för överlevnaden på jorden för oss människor, djur och växter, förutsatt att en temperatur som är stabil och inte skadar ekosystemet. Vid en ökad temperatur har det förekommit att haven har surnat vilket har skadat ekosystemet för växt- och djurlivet.

WWF (Världsnaturfonden) diskuterar vidare om hur världshaven påverkas av ökad värme, som vi människor har orsakat under en lång period, där haven buffrat värme till en nivå som blir ohanterlig. Detta kan på senare tid leda till att haven blir fulla av koldioxid och därmed avge mer än de tar upp vilket då kan bli skadligt för fisk, korallrev och marina ekosystem.

The powerful before-and-after photographs below were shared as evidence of ocean acidification at the 2012 International Coral Reef Symposium in Australia. Please help spread awareness about ocean acidification by pinning these before-and-after photos and starting the conversation about ocean conservation. #OceanAcidification:

Även andra typer av naturkatastrofer har orsakat den stigande medeltemperaturen på jorden med exempelvis kraftiga nederbörd och vulkanutbrott. Det som har skett vid ett vulkanutbrott har varit att ett stoft har bildats och lagt sig i luften vilket har hindrat energiflödet vid växthuseffekten. Det innebär att jorden inte får den värme och energi den behöver från solstrålningen eftersom den hindras av stoftet i luften.

När det kommer till konstgjorda växthusgaser som är dem mest skadligaste, exempelvis utsläpp från industrier, fossila bränslen och fordon, har dessa orsakat en onormal ökad temperatur på jorden. Detta är till stor del förbränningen av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling som leder till ökade halter växthusgaser. De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet.

15 Most Beautiful National Parks in America | Fascinating Places To Travel. Congaree National Park, South Carolina:

Publicerat i Globaluppvärmning och dess påverkan | Lämna en kommentar